มิ.ย. 21

ต้อนรับ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ นายนฤดล ดามพ์สุกรี หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และคณะจำนวน 10 คน  เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน  และระบบห้องเรียนออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562  ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30500