ก.ค. 02

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English Zone)

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาต่อ/การฝึกงานต่างประเทศ (English Zone)    ฝึกฝนทักษะการพูด การติดต่อสื่อสาร เพิ่มพูนความรู้และสามารถในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

จัดกิจกรรมทุกวันอังคาร เวลา 12.00 -13.00 น.    ณ ห้อง Discussion 3-6  ชั้น 3  อาคารวิทยบริการ ตารางเดือนสิงหาคม กำหนดจัดวันที่  6 สิงหาคม  และ  27 สิงหาคม 2562 รอบละ 10 คน

สนใจลงทะเบียนออนไลน์

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ English Zone

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนรู้ การเรียนการสอน ได้มองเห็นถึงความสำคัญของการฝึกทักษะพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษ การแนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาต่อ/การฝึกงานต่างประเทศ ให้กับ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่สนใจและนำไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่าง ๆ ภาษาอังกฤษมีความสำคัญ และมีบทบาทต่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน และในการทำงาน การศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลก

วัตถุประสงค์

  • เพื่อฝึกทักษะการพูด การสนทนาในชีวิตประจำวันให้กับ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
  • เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศ
  • เพื่อแนะนำข้อมูลการศึกษา/ฝึกงานในต่างประเทศ
  • เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป

จำนวนผู้เรียน/ กลุ่ม  :   8-10 คน

สถานที่ดำเนินงาน :  ห้อง Discussion 3-6  ชั้น 3  อาคารวิทยบริการ

กำหนดการจัดโครงการ : ทุกวันอังคาร เวลา 12.00  -13.00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณสมใจ วงศ์บุญรอด โทร. 0 2549 3653

 

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30533