เม.ย. 14

ส่งคืนหน้งสือวันเปิดทำการ

ขยายกำหนดส่งคืนหนังสือทุกประเภทสมาชิก

สำหรับหนังสือค้างส่ง ก่อนวันปิดบริการ วันที่ 26 มีนาคม 2563 ระบบจะทำการหยุดคิดหนังสือค้างส่ง ถึง 30 เมษายน 2563 ส่งคืนหนังสือ เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ในวันเปิดทำการตามปกติ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31828