ก.ย. 18

ขอแจ้งเวลาปิดทำการ (กรณีพิเศษ)

เนื่องจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการ ในว้นอังคารที่ 22 กันยายน 2563  จึงขอแจ้งปิดอาคารวิทยบริการ เวลา 16.30 น.

และจะเปิดทำการตามปกติในวันถัดไป    ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32187