ต.ค. 27

ระบบจองห้อง BookingRoom

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบจองห้องออนไลน์รูปแบบใหม่ การเข้าใช้ระบบจองห้อง เริ่มเปิดจองห้องได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเข้าสู่ระบบโดยใช้ username และ password ชุดเดียวกับรหัสอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (WIFI-RMUTT)

อาคารที่เปิดจองออนไลน์
1.อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3.อาคารสำนักงานอธิการบดี
4.อาคาร ICT
5.อาคาร IWORK
6.อาคารเรียนรวมปฏิบัติการ 13 ชั้น
7.อาคารวิทยบริการ

  • ท่านใดไม่มีรหัสอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

ติดต่อขอรหัสได้ที่ ฝ่ายบริการอุปกรณ์และบำรุงรักษา อาคาร I-Work
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 0 2549 3074

  • ทำงานได้ดีที่สุดบน Chrome browser

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32417