พ.ย. 13

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล ASME Digital Collection

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  (Reference Database) เป็นฐานข้อมูลเพื่อทดลองใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดภายใต้แต่ละฐานข้อมูล ทดลองใช้งานตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. – 14 ธ.ค. 2563

ASME Digital Collection ฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิศวกรรม จากสำนักพิมพ์ ASME ได้เปิดให้ทดลองใช้งานวารสารของ ASME จำนวน 30 ชื่อเรื่อง ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

เข้าใช้งานฐานข้อมูล คลิก
รายชื่อวารสาร คลิก

สามารถใช้บริการฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยออนไลน์เมื่อใช้อินเตอร์เน็ตในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเท่านั้น หากอยู่นอกเครือข่ายจะต้องใช้งานผ่านระบบ VPN ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

อาจารย์ท่านใดสนใจสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มขอเข้าอบรมการแนะนำฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยให้แก่นักศึกษาได้ที่นี่… คลิก

 

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32499