พ.ย. 25

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่าย ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2563

ถ่ายภาพโดย  :  ปลื้มจิต โสระเวช  งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม  โทร.0 2549 3636
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32539