ต.ค. 05

รายวิชา สถิติทั่วไป

รายวิชา สถิติทั่วไป
อาจารย์ผู้สอน  โดย ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์
หน่วยงาน สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=440