Oct 12

วิทยาเขตสุรินทร์ มทร.อีสาน เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

วิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 ที่ผ่านมา  อาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 รวมจำนวน 56 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการให้บริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตโดย มี อาจารย์วุฒิพล วรรณทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค ให้การบรรยายเกี่ยวกับระบบเครือข่ายและระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมนำชมการปฏิบัติงานการผลิตและเผยแพร่สื่อการศึกษา  ห้องบริการสื่อบันเทิง อาคารวิทยบริการ  ห้องควบคุมระบบเครือข่าย และสอนการทำงานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย อาคารฝึกอบรม

Last Updated ( Tuesday, 13 November 2007 )

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=825