Oct 12

บุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2550

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม
บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม

๒. มูลนิธิตาเฮอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา
หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม

๓. บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด
หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ

๔. โครงการพิธีวิวาห์ใต้สมุทร
โครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ

๕. ศาสตราจารย์ ดร.พิไล พูลสวัสดิ์
บุคคลดีเด่นของชาติ  สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๖. สำนักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สมชาย ศรียศชาติ
บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๘. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๙.โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
โครงการดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๐.ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ประคอง นิมมานเหมินท์
บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย

๑๑.พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย

๑๒.โครงการศาลาเฉลิมกรุงสืบสานความเป็นไทย
โครงการดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=836