Return to พัฒนาทักษะด้านภาษา

Tell Me More: ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

Tell Me More คืออะไร

โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา นิยมใช้ในมหาวิทยาลัย กว่า 10,000 แห่งทั่วโลกเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษทุกระดับ ตั้งแต่ขั้น beginning ถึง advance เรียนสนุกเพลิดเพลินพร้อมทั้งภาพ เสียง และ graphic สวยงามครอบคลุมทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และแบบฝึกหัดกว่า 10,000 แบบฝึกหัด

ลักษณะการเรียน

เป็นการเรียนและฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันและการทำงานในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านเว็บไซต์ http://www.tellmemore.rmutt.ac.th/2015 โดยผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ดังนี้

 • ทักษะทางด้านการฟังและการอ่าน (Listening and reading comprehension)
 • ทักษะทางด้านการพูดและการเขียน (Oral and written expression)
 • คำศัพท์ (Vocabulary)
 • หลักไวยากรณ์ (Grammar)


แบบทดสอบวัดระดับก่อนการเรียน (Placement Test) เต็ม 10 คะแนน

ผู้เรียนสามารถสอบวัดระดับความรู้ของตนเองก่อนเรียน เพื่อให้โปรแกรมการฝึกตรงกับความต้องการ ผู้เรียนจะต้องเลือกตัวเลือกคำตอบจากชุดคำถาม และกำหนดระดับการเรียนด้วยการทำแบบทดสอบวัดระดับก่อนเรียน  โดยสามารถเลือกทดสอบตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งโปรแกรม Tell Me More มีให้เลือก 2 สถานการณ์ ดังนี้

 • สถานการณ์ในอาชีพการงาน (Professional situations) การสื่อสารภายในองค์กรหรือสาขาในต่างประเทศ การเดินทางเพื่อทำธุรกิจ การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับงานเฉพาะทาง
 • สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน (Everyday situations)  การเดินทาง การทบทวนสิ่งที่เรียนจากโรงเรียน การอ่านในภาษาอื่น การติดตามหุ้นส่วนในต่างประเทศ

หลังจากทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยผู้เรียนทราบคะแนนและระดับของตนเอง จากนั้นเลือกทักษะ หัวข้อที่ต้องการฝึกฝนเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนแก่ผู้เรียน

ระดับของผู้เรียน โปรแกรม TELL ME MORE® Online ประกอบด้วย

 • Beginner (1.0-2.9 คะแนน) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถ้อยคำอย่างง่ายๆ สำหรับใช้พูดในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแนะนำตัวเอง ผู้อื่น การถามตอบในเรื่องส่วนตัว เช่น ที่อยู่ คนรู้จัก และสิ่งของที่มีเป็นต้น บทสนทนาง่ายๆ ที่ช้าและชัดเจนได้ถูกเตรียมไว้เพื่อช่วยเหลือผู้เรียน
 • Intermediate (3.0-4.9 คะแนน) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ประโยคและคำพูดที่ถูกใช้บ่อยในที่เรื่องใกล้ตัว (เช่น ข้อมูลพื้นฐานของตัวเองและครอบครัว การจับจ่ายซื้อของ บริเวณที่อยู่ และการว่าจ้างงานเป็นต้น) และจะได้เรียนรู้บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องที่คุ้นเคย ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ตรงและง่าย เช่น เล่าประวัติเกี่ยวกับตัวเองอย่างง่ายๆ สิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ที่พบเห็นในปัจจุบัน
 • Intermediate+ (5.0-7.9 คะแนน) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ใจความสำคัญที่ชัดเจนในหัวเรื่องทั่วไปจากสถานการณ์ที่คุ้นเคย เช่นในที่ทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง เป็นต้น ฝึกฝนในสถานการณ์ซึ่งจำเป็นต้องใช้ภาษาในระหว่างการเดินทาง ฝึกแต่งประโยคในเรื่องที่คุ้นเคยหรือสนใจ เล่าประสบการณ์และเหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง และความตั้งใจ การให้เหตุผลแบบสั้นๆและคำอธิบายสำหรับความเห็นและแผนการต่างๆ
 • Advanced (8.0-10.0 คะแนน) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ใจความสำคัญจากบทความที่มีความซับซ้อนในเรื่องที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงบทสนทนาเฉพาะสายอาชีพ สามารถตอบโต้ในทันทีด้วยความคล่องแคล่วซึ่งจะทำให้สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างไม่ต้องกังวล ฝึกแต่งประโยคที่ให้รายละเอียดชัดเจนและแสดงมุมมองทั้งข้อดีและข้อเสียในเรื่องต่างๆ

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password)

 • สำหรับนักศึกษา username คือ รหัสนักศึกษา 13 หลักไม่มีเครื่องหมายขีด และ Password คือ 123456
 • สำหรับบุคลากรและศิษย์เก่า username แจ้งผ่านอีเมล์ที่กรอกข้อมูล
 • เข้าเรียนที่เว็บไซต์ www.tellmemore.rmutt.ac.th/2015
 • หากใช้โปรแกรม Tell Me More นอกมหาวิทยาลัยฯ ต้องติดตั้ง VPN-RMUTT ก่อนการใช้งาน ศึกษาขั้นตอนการติดตั้ง VPN-RMUTT   คลิกที่นี่


สมัครใช้งานโปรแกรม Tell Me More   (สมัครใหม่/เพิ่มบทเรียน)  


คู่มือการใช้งาน


ข้อแนะนำสำหรับการติดตั้งก่อนการใช้โปรแกรม Tell Me More

 • PC หรือ Notebook ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows® 95 / NT4 / 98 / Me / 2000 / XP / Vista (รวมรุ่น 64 บิต)
 • หน่วยประมวลผล 700 MHZ
 • RAM 192 MB
 •  การ์ดเสียงที่รองรับWindows® 16 บิต
 • การ์ดกราฟิก 1024×768   /800×600
 • Internet Explorer 5.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
 • Flash Player 7.19 1 ขึ้นไป
 • Auralog Component
 • ไมโครโฟนและลำโพงหรือชุดหูฟังที่มีไมโครโฟน
 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต 128Kb/s
 • อีเมลสำหรับรับการแจ้งเตือนรหัสผ่านและข้อความสถานะ


วิธีการตั้งค่า
(โปรดใช้เว็บเบราเซอร์ของ Internet Explorer เท่านั้น )

 • ขั้นตอนการปิด Pop-up Blocker และการติดตั้ง Auralog Component  คลิก


วิธีการแก้ไขปัญหา

 1. ขั้นตอนการปิดการใช้ Google-Toolbar
 2. วิธีการแก้ไขหากบทเรียนเป็นเครื่องหมายกากบาท
 3. การใช้งาน Tell Me More ผ่าน Google Chrome


ดาวน์โหลดโปรแกรมส่วนเสริม

อบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
โทร :  02-549-3658 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.)
Facebook :www.facebook.com/RMUTT.LanguageCenter/

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=20593

– สมัครเรียนสำหรับนักศึกษา (Student)

 

สอบภาษาอังกฤษ Tell Me More

เกี่ยวกับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Tell Me More แบบทดสอบมี 2 แบบ คือ 1) Placement Test (เต็ม 10 คะแนน) และ 2) Achievement Test (เต็ม 800 คะแนน) สอบในรูปแบบออนไลน์ เน้นทักษะการฟังและไวยากรณ์  โดยนักศึกษา 1 คนสามารถสอบ Placement Test   1 ครั้งและ  Achievement Test  ได้ 2 ครั้ง รวม 3 ครั้ง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ตรวจสอบประวัติการสอบ/ผลคะแนนและ Print ใบคะแนน  Tell Me More คลิกที่นี่ ตารางสอบ Tell Me More  ปี 2563  คลิกที่นี่ *หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ Tell Me …

Leave a Reply