ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (OPAC)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Online Public Access Catalog (OPAC)
Rajamangala University of Technology Thanyaburi

 

ขยายเวลาวันและเวลาเปิด - ปิดช่วงสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 20.30 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 21.00 น.

"DIGITAL RMUTT LIBRARY : บริการห้องสมุด สื่อ ทรัพยากรการเรียนรู้ มทร.ธัญบุรี"

หนังสือแนะนำ

แผนที่การเดินทาง