จัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าสื่อสารระดับต้น กรมการปกครอง

จัดอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าสื่อสารระดับต้น กรมการปกครอง