โครงการอบรมการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote

โครงการอบรมการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote เพื่อนำมาพัฒนาการจัดเก็บและจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมท้ายเล่มของผลงานทางวิชาการ ตำรา งานวิจัยได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานสากล