ประวัติความเป็นมา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการจัดตั้งขึ้นให้เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 โดยการรวมสองหน่วยงานเข้าด้วยกันคือ สถาบันวิทยบริการ และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงงานเป็นหลัก สถาบันวิทยบริการจึงได้เปลี่ยนโครงสร้างตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงโดย เปลี่ยนจากหอสมุดกลาง ศูนย์ปริทรรศน์ราชมงคล ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาและสำนักเลขานุการ เป็น 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายผลิตสื่อการศึกษา และฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ทำเนียบผู้บริหาร

นายนิติ วิทยาวิโรจน์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร. ศิระเชษฐ์ โพธิ์หิรัญ

รองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร. บุญธิดา   เอื้อพิพัฒนากูล

รองผู้อำนวยการ

ผศ. ปองพล   นิลพฤกษ์

รองผู้อำนวยการ

 

โครงสร้างการแบ่งกลุ่มงานและภาระงานภายใน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี