ระบบนับผู้ใช้บริการอัตโนมัติ

สรุปจำนวนสถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด

สถิติสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ