บริการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวนทุกท่านร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
โดยทางสำนักฯ ได้คัดเลือกสำนักพิมพ์และร้านหนังสือ มาร่วมคัดเลือกเสนอชื่อหนังสือเข้าห้องสมุด ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

 
แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

สมาชิกแนะนำ / เสนอซื้อทรัพยากร
 
แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด


ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อทรัพยากร

 
แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

เสนอราคา (ตัวแทนจัดหาทรัพยากร)
 
แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

รออนุมัติ