เครื่องมือสนับสนุนกระบวนการวิจัย

SciVal เป็นฐานที่ช่วยในการประเมินและวางแผนสร้างกลยุทธ์ในการวิจัย ซึ่งสามารถแบ่งเป็นหน่วย (Module) ข้อมูลที่ได้จะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ (Peer review) ในสถาบันหรือหน่วยงาน โดยตัวชี้วัดทางด้านการวิจัยจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Qualitative Analysis) ซึ่งจะช่วยเหลือทางด้านการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ได้เป็นอย่างดี