ต้อนรับนักศึกษา และอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี