การวางแผนและควบคุมการผลิต (production planning & control) (e-Book)