พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ การใช้สื่อการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2555