DigitalLibrary

กุมภาพันธ์ 7, 2024

มาบอก Love ห้องสมุด “บริการใด? ใช้แล้วใจฟู” สุ่มแจกรางวัล

กุมภาพันธ์ 2, 2024

หากไม่เคยเจ็บ คงไม่ซึ้งถึงความสุข

กุมภาพันธ์ 1, 2024

ขอเชิญนักวิจัย อาจารย์และเจ้าหน้าที่ อบรมการใช้งานฐานข้อมูลที่ให้บริการในห้องสมุด ฟรี!

มกราคม 10, 2024

ราคาของความเหลื่อมล้ำ : The Price of Inequality

พฤศจิกายน 9, 2023

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรเข้าอบรมการใช้ฐานข้อมูลข่าว NCX ผ่าน Zoom Meeting

ตุลาคม 26, 2023

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา อบรมออนไลน์การใช้ระบบ Open Athens และฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS)

สิงหาคม 4, 2023

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรเข้าอบรมออนไลน์”การสืบค้นสารสนเทศในฐานข้อมูลข่าว [e-Newspaper]”

กรกฎาคม 24, 2023

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรเข้าอบรมออนไลน์”การสร้างรูปแบบบรรณานุกรม ใน Microsoft Word ด้วยโปรแกรม EndNote20″

กรกฎาคม 7, 2023

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรเข้าอบรมออนไลน์หัวข้อ 5 แหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าข้อมูล