eLibrary

กุมภาพันธ์ 7, 2024

มาบอก Love ห้องสมุด “บริการใด? ใช้แล้วใจฟู” สุ่มแจกรางวัล

กุมภาพันธ์ 1, 2024

ขอเชิญนักวิจัย อาจารย์และเจ้าหน้าที่ อบรมการใช้งานฐานข้อมูลที่ให้บริการในห้องสมุด ฟรี!

กุมภาพันธ์ 1, 2024

ระบบการยืนยันตัวตนก่อนการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ แทนการใช้งาน VPN

เข้าใช้งานได้แล้วนะ OpenAt […]
พฤศจิกายน 9, 2023

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรเข้าอบรมการใช้ฐานข้อมูลข่าว NCX ผ่าน Zoom Meeting

ตุลาคม 26, 2023

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา อบรมออนไลน์การใช้ระบบ Open Athens และฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS)

ตุลาคม 24, 2023

ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรม Halloween Movie 2023 ลุ้นรับรางวัลและของที่ระลึก

กรกฎาคม 20, 2023

โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลและพัฒนาทักษะด้านภาษา รุ่นที่ 5

โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อ […]
กรกฎาคม 12, 2023

อบรมการใช้งานฐานข้อมูล e-book เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ […]
มิถุนายน 26, 2023

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าอบรมออนไลน์ในเดือนกรกฎาคม 2566