speexx

กรกฎาคม 25, 2023

โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลและพัฒนาทักษะด้านภาษา รุ่นที่ 6 “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม SPEEXX”

โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อ […]
มิถุนายน 12, 2023

สะสมชั่วโมงกิจกรรมหมวดวิชาการกับโครงการอบรมฯ สำหรับนักศึกษา เดือนกรกฎาคม 2566

พฤษภาคม 30, 2023

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ การใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษา เพื่อสนับสนุนการเรียน

กุมภาพันธ์ 15, 2023

อบรมฟรี ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์หัวข้อ แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุด

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรเ […]
กุมภาพันธ์ 10, 2023

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหัวข้อ การใช้งานฐานข้อมูล e-Book เพื่อสนับสนุนการเรียน รับชั่วโมงกิจกรรมหมวดวิชาการ 3 ชั่วโมง

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ […]
มกราคม 17, 2023

อบรมฟรี ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์หัวข้อ 5 แหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์และเ […]
มกราคม 11, 2023

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหัวข้อ การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote ในโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมพัฒนาด้านภาษา รุ่นที่ 3

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโคร […]
ธันวาคม 22, 2022

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการให้บริการห้องสมุด วันที่ 5-6 มกราคม 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
ธันวาคม 15, 2022

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมออนไลน์ในโครงการอบรมการใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์และเ […]