สะสมชั่วโมงกิจกรรมหมวดวิชาการกับโครงการอบรมฯ สำหรับนักศึกษา เดือนกรกฎาคม 2566