EndNote20

สิงหาคม 4, 2023

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรเข้าอบรมออนไลน์”การสืบค้นสารสนเทศในฐานข้อมูลข่าว [e-Newspaper]”

กรกฎาคม 24, 2023

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรเข้าอบรมออนไลน์”การสร้างรูปแบบบรรณานุกรม ใน Microsoft Word ด้วยโปรแกรม EndNote20″

มิถุนายน 12, 2023

สะสมชั่วโมงกิจกรรมหมวดวิชาการกับโครงการอบรมฯ สำหรับนักศึกษา เดือนกรกฎาคม 2566

เมษายน 24, 2023

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
กุมภาพันธ์ 15, 2023

อบรมฟรี ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์หัวข้อ แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุด

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรเ […]
กุมภาพันธ์ 10, 2023

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหัวข้อ การใช้งานฐานข้อมูล e-Book เพื่อสนับสนุนการเรียน รับชั่วโมงกิจกรรมหมวดวิชาการ 3 ชั่วโมง

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ […]
มกราคม 17, 2023

อบรมฟรี ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์หัวข้อ 5 แหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์และเ […]
มกราคม 11, 2023

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหัวข้อ การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote ในโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมพัฒนาด้านภาษา รุ่นที่ 3

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโคร […]
ธันวาคม 22, 2022

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการให้บริการห้องสมุด วันที่ 5-6 มกราคม 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]