I Love Library

กรกฎาคม 12, 2023

อบรมการใช้งานฐานข้อมูล e-book เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ […]
กุมภาพันธ์ 10, 2023

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหัวข้อ การใช้งานฐานข้อมูล e-Book เพื่อสนับสนุนการเรียน รับชั่วโมงกิจกรรมหมวดวิชาการ 3 ชั่วโมง

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ […]