ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote