ต้อนรับ He Xian, Executive Director และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ