ภาพบรรยากาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสืบสานสงกรานต์ไทย