ภาพบรรยากาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับมอบหนังสือจาก SE-ED