ภาพบรรยากาศการต้อนรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร