Feb 18

แจ้งปิดบริการชั่วคราว

ประกาศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ตามประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มทร.ธัญบุรี ฉบับที่ 21  ขอแจ้งปิดบริการ อาคารวิทยบริการ ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต)   อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)   ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564   จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
.

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32854

Feb 16

 วัน- เวลา เปิดบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี กำหนด วัน- เวลา เปิดบริการ อาคารวิทยบริการ  ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564   ตามมาตรการ การเข้าอาคารวิทยบริการเพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19

  • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 น.
  • วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.30 – 17.30 น.

กำหนดมาตรการ การเข้าอาคารวิทยบริการ เพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19
1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เข้าใช้บริการ ตลอดเวลาอยู่ในพื้นที่
2. มีจุดคัดกรอง วัดไข้ อุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ
3. จุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
4. สแกน QR CODE ไทยชนะ เพื่อเช็คอิน (Check-in) เข้าใช้บริการ และสแกนเช็คเอาท์        (Check-out) เมื่อออก หรือกรอกข้อมูล ชื่อ/เบอร์ติดต่อ
5 .เว้นระยะห่าง การเข้าใช้บริการในพื้นที่

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32850

Feb 11

บริการพัฒนาทักษะด้านภาษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบริการพัฒนาทักษะด้านภาษา  SPEEXX (CLT)    Sanako Pronounce  และ   Euro Talk   สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ติดต่อบริการได้ที่ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
รายละเอียดโปรแกรม คลิก

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32840

Feb 10

ขอแจ้งวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ(พิเศษ) และวันหยุดนักขัตฤกษ์    ดังนี้

12 กุมภาพันธ์ 2564    วันหยุดราชการ(พิเศษ) วันตรุษจีน
26 กุมภาพันธ์ 2564    วันมาฆบูชา

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32828

Feb 08

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) บริการสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อการสืบค้นและการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้    รายละเอียดการเข้าใช้งาน   : คลิก

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32824

Feb 08

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
เพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32818

Feb 05

มาตรการ การเข้าอาคารวิทยบริการ เพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  กำหนดมาตรการ การเข้าอาคารวิทยบริการ เพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้
1.สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เข้าใช้บริการ ตลอดเวลาอยู่ในพื้นที่
2.มีจุดคัดกรอง วัดไข้ อุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ
3.จุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
4.สแกน QR CODE ไทยชนะ เพื่อเช็คอิน (Check-in) เข้าใช้บริการ และสแกนเช็คเอาท์ (Check-out) เมื่อออก หรือกรอกข้อมูล ชื่อ/เบอร์ติดต่อ
5.เว้นระยะห่าง การเข้าใช้บริการในพื้นที่

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32803

Feb 05

ขอแจ้งวันเปิดบริการอาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี แจ้งกำหนดวันเปิดบริการ อาคารวิทยบริการ เริ่มเปิดให้บริการ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ตามมาตรการ การเข้าอาคารวิทยบริการเพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19

  • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.30 น.
  • วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.30 – 17.30 น.

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32798

Feb 01

ขอแจ้งขยายวันงดค่าปรับหนังสือ

 อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี และ ห้องสมุด ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต)
ขยายวันปิดบริการถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
ขอแจ้งขยายวันงดค่าปรับหนังสือ  งดคิดค่าปรับหนังสือตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึงวันทีี่ 7 กุมภาพันธ์ 2564    ส่งคืนหนังสือวันเปิดทำการตามปกติ สอบถามเพิ่มเติมผ่านทาง LINE ห้องสมุด @988lcdsb

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32791

Jan 29

ประกาศขยายวันปิดบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ประกาศขยายวันปิดบริการ
อาคารวิทยบริการ
ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต)
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2564

ตามประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มทร.ธัญบุรี
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32787