Tag: เวลาเปิดบริการ

Mar 17

ขอแจ้งขยายวันและเวลาเปิดบริการ อาคารวิทยบริการ

ขอแจ้งขยายวันและเวลาเปิดบริการ อาคารวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 18 – 31 มีนาคม 2564 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 20.30 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.30 – 17.30 น.

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32913

Dec 04

ปรับเวลาเปิดบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งวันเวลาเปิดทำการอาคารวิทยบริการ ตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป  

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32581

Jul 29

ขยายพื้นที่เปิดบริการช่วงสอบเป็นกรณีพิเศษ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งขยายพื้นที่เปิดบริการช่วงสอบกลางภาค ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4  เปิดบริการถึงเวลา 24.00 น.  ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 สิงหาคม 2560 เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=26666

May 30

แจ้งปิดบริการ IT Zone

บริการ IT Zone  จะปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 3 – 11 มิถุนายน 2559   เนื่องจากใช้สถานที่ในการรับรองกองอำนวยการ สื่อมวลชน การแข่งขันขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”  สำหรับบริการลงทะเบืยน Wifi RMUTT จะย้ายไปเปิดให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 2  ในวันเวลาดังกล่าว และขอปิดบริการปริ้นงานชั่วคราว  จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=24700

Jul 01

แจ้งเวลาเปิดบริการ (กรณีพิเศษ)

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอแจ้งเวลาเปิดบริการอาคารวิทยบริการเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่  1  –   26 กรกฎาคม  2558 วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เปิดบริการ เวลา 08.30 –  21.00 น. และจะเริ่มเปิดให้บริการตามปกติ (เวลา 08.30 – 24.00 น.) ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎคม 2558 เป็นต้นไป

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=22492

Apr 17

เปิดบริการภาคฤดูร้อน

ระหว่างภาคฤดูร้อน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป อาคารวิทยบริการ เปิดให้บริการเฉพาะชั้น 1 และ ชั้น 3 วันจันทร์ถึงวันศุกร์   ชั้น 2, 4 , 5   ปิดบริการ เวลา 20.30 น. วันเสาร์-วันอาิทิตย์  ปิดบริการตามปกติ เวลา 21.00 น.  

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=17096

May 28

เวลาเปิดบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขยายเปิดให้บริการอาคารวิทยบริการ ตามเวลาดังนี้ วันจันทร์-วันศุกร์     เวลา 08.30-24.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์  เวลา 08.30-21.00 น. ปิดบริการวันหยุดนขัตฤกษ์

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=11642