Tag: RMUTTLibrary

Feb 17

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดโครงการการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม (Cultural Intelligence Development Program Rajamangala University of Technology Thanyaburi) ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Ted Yu Chung Liu จาก National Pingtung University และ Prof. Jik-Chang Leong จาก National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน ณ ห้องประชุมเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบร่ิการ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31461

Nov 14

ต้อนรับ Head of the Department of Computer Engineering and Information Technology จาก Mandalay Technological University

นายปองพล นิลพฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับ Prof. Dr. Zar Zar Wint (Head of the Department of Computer Engineering and Information Technology) จาก Mandalay Technological University ประเทศเมียนมาร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “การประยุกต์ใช้ ICT กับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” รวมถึงหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสอง พร้อมทั้งแนวทางในการทำวิจัยร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประยุกต์ใช้ ICT ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31086

Jun 05

ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนายวิรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยและหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนนักฯ ณ อาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=28664

Mar 23

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์  และ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(สวส.) พร้อมหัวหน้าฝ่าย ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ” ให้กับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน   เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=28152

Mar 05

ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ประเทศฟิลิปปินส์

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการและอาคาร I Work เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561        

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=27950