Tag: ห้องสมุดราชมงคลธัญบุรี

Nov 05

จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล IEEE

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล IEEE  วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น.      ณ ห้องอบรม ชั้น 3  อาคารวิทยบริการ โดยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แนะนำในส่วนของ Training on IEEE Xplore platform และวิทยากรจากต่างประเทศ   Mr. Alex Lin Yupeng, IEEE Client Services Manager  สอนการใช้งานการสืบค้นข้อมูลบนฐานข้อมูล IEEE ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เน้นเนื้อหาวิชาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับผู้สนใจศึกษาข้อมูลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ในด้านนี้  ตรวจสอบรายชื่อ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29731

Oct 30

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากYeungnam University สาธารณรัฐเกาหลี

        นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักฯ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำคณะผู้บริหารจากYeungnam University สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และสานต่อกิจกรรมระหว่างสองมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการ งานบริการ Discussion room และบริการ Maker space From maker to innovator สำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29671

Oct 12

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศึกษาดูงานด้านงานฝึกอบรม

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้อนรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4  ศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการงานฝึกอบรม  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ณ อาคารฝึกอบรม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29641

Oct 09

ขยายพื้นที่เปิดบริการทุกชั้น เป็นกรณีพิเศษ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งขยายเวลาเปิดพื้นที่ให้บริการทุกชั้นเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561 เปิดให้บริการชั้น 1 – ชั้น 4 ดังนี้ วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 08.30-  24.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์  เวลา 08.30- 21.00 น.

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29617

Oct 09

กิจกรรม Science Show วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรม Science Show เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561   โดยได้เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ สิ่งรอบตัวเราล้วนเป็นวิทยาศาสตร์ นับแต่ความเชื่อมโยงอย่างน่ามหัศจรรย์ของสัดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ และ การสาธิตทดลองในกลศาสตร์แบบนิวตัน แรงหนีศูนย์กลาง เป็นแรงเทียมชนิดหนึ่ง มีทิศชี้ออกจากแกนของการหมุน และเสมือนว่าเป็นแรงที่กระทำกับวัตถุที่กำลังหมุน

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29561

Oct 03

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของมทร.ธัญบุรี พร้อมเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29387

Sep 28

ขอเชิญชมนิทรรศการเรียนรู้ปฏิบัติการนักสืบราชการลับ SPY  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญชมนิทรรศการเรียนรู้ปฏิบัติการนักสืบราชการลับ SPY  ได้ที่ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการนักสืบราชการลับ SPY

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=28999

Sep 28

ต้อนรับนักศึกษา และอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.นครินทร์  ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับนักศึกษา  และอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับฟังการให้ความรู้ แนะนำบริการและวิธีการปฏิบัติ การสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย บริการห้องสมุด และการทำงานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองสาขาของสำนัก ณ ห้องเมธาวี อาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29142

Sep 11

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ H.E.Dr. Hang Chuon Naron รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 กันยายน 2561

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=28964

Sep 04

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนักศึกษา National Institute of Technology Kagawa College (NITKC) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2-12 กันยายน 2561 ณ ห้องSMART Classroom  อาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 3  กันยายน 2561

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29444