Tag: อาคารวิทยบริการ

Nov 17

แจ้งปิดบริการคืนหนังสือตู้อัตโนมัติชั่วคราว

แจ้งปิดบริการคืนหนังสือผ่านตู้อัตโนมัติ ชั่วคราว ตู้หน้าอาคารวิทยบริการ และ  อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)  ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563   เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับภายในมหาวิทยาลัยฯ ขออภัยในความไม่สะดวก

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32528

Nov 16

เปลี่ยนแปลงเวลาเปิดทำการเดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดทำการ  ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นไป   วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 – 20.30 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ : เวลา 09.30 – 17.30 น. (ปิดทำการวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32512

Nov 16

แจ้งกำหนดส่งคืนหนังสือ ภาคการศึกษาที่1/ 2563

กำหนดส่งคืนหนังสือ ภาคการศึกษาที่1/ 2563 กำหนดส่งคืนหนังสือ :   วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 (งดยืมหนังสือ) ยืมหนังสือได้ตามปกติ : วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ค่าปรับการคืนหนังสือเกินกำหนด  :   3 บาท/วัน/เล่ม กรณีหนังสือหายไม่สามารถคืนได้ตามกำหนด ติดต่องานบริการยืมคืน โทร. 0 2549 3643

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32504

Nov 13

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล ASME Digital Collection

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  (Reference Database) เป็นฐานข้อมูลเพื่อทดลองใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดภายใต้แต่ละฐานข้อมูล ทดลองใช้งานตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. – 14 ธ.ค. 2563 ASME Digital Collection ฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิศวกรรม จากสำนักพิมพ์ ASME ได้เปิดให้ทดลองใช้งานวารสารของ ASME จำนวน 30 ชื่อเรื่อง ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32499

Nov 10

เปิดระบบจองห้องออนไลน์รูปแบบใหม่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดระบบจองห้องออนไลน์รูปแบบใหม่ เข้าสู่ระบบโดยใช้ username และ password ชุดเดียวกับรหัสอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (WIFI-RMUTT)

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32466

Nov 10

ตารางรับชมภาพยนตร์ เดือนพฤศจิกายน

มิติใหม่ของการชมภาพยนตร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  เสนอการรับชมภาพยนตร์ที่ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ  ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีวันละ 2 รอบ เช้า-บ่าย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย   ตารางหนังเดือนพฤศจิกายน 2563  ลงทะเบียนรับชมได้หน้าห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1    สอบถามรายละเอียด Edutainment Zone ชั้น 2 โทร. 02-549 3639

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32456

Nov 03

ขอแจ้งวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการ ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563  เนื่องจากเป็นหยุดราชการพิเศษ และจะเปิดทำการตามปกติในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563   ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32448

Nov 02

ผู้โชคดีประจำเดือนพฤศจิยายน

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32443

Oct 22

ฐานข้อมูลจำแนกตามคณะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

ฐานข้อมูลจำแนกตามคณะ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อการใช้ทรัพยากร และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32399

Oct 22

ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเกมมิฟิเคชัน

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรียนออนไลน์ในระบบส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเกมมิฟิเคชัน เรียนจบได้วุฒิบัตร สำหรับนักศึกษา สามารถต่อยอดสอบ Certificate IC3 GS5 เทียบโอนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเก็บสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิตได้ https://ic3.rmutt.ac.th/

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32388