Tag: เยี่ยมชม

Jun 21

ต้อนรับ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ นายนฤดล ดามพ์สุกรี หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และคณะจำนวน 10 คน  เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน  และระบบห้องเรียนออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562  ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30500

Dec 26

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมห้องสมุด

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี และผู้บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องสมุด เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=18964

Sep 23

ต้อนรับเยี่ยมชม

ต้อนรับคณะเยี่ยมชม จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เยี่ยมชม และศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศ  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ณ อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=18299

May 27

เยี่ยมชม

นายทหารโรงเรียนทหารการเงินเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้อำนวยการสำนักฯ กล่าวต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับนโยบายและการนำ ICT มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ พร้อมด้วยนายนิติ วิทยาวิโรจน์ รองผู้อำนวยการ ต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมห้องสมุด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=17325

Jan 20

บรรยากาศงานเปิดบ้านราชมงคล

บรรยากาศงานเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2556 (Open House)  วันที่ 20 มกราคม 2556 ณ จุดลงทะเบียน และเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=15667

Jan 20

ผู้ปกครองนักศึกษาเยี่ยมชมห้องสมุด

คณะผู้ปกครองนักศึกษาเยี่ยมชมห้องสมุด โครงการมหาวิทยาลัยพบผู้ปกครอง : ร่วมด้วยช่วยพัฒนา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556 ณ อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=15612

Jan 19

ภาพบรรยากาศงาน Open House

บรรยากาศงานเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2556 (Open House)  วันที่ 19 มกราคม 2556 ณ อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=15531

Aug 07

MCT เยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์

นายธีรศานต์  ไหลหลัง อาจารย์ผู้ควบคุมประจำคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำนักศึกษาในกลุ่มการสอนหลักการผลิตและวิชาการวางแผนก่อนการผลิต เยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ ณ ห้อง Studio ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ โดยมีทีมงานแผนกสืื่อการศึกษาให้ความรู้ด้านการผลิตสื่อและวิธีการตัดต่อ ซึ่งมีกำหนดการเยี่ยมชมตามวัน ดังนี้  วันที่ 7 สิงหาคม 2555  เวลา 11.00-12.00 น. กลุ่ม MM5411 วันที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 11.00-12.00 น. กลุ่ม MM5401  เวลา 13.00-14.00 น. กลุ่ม MM5321  และวันที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 11.00-12.00 น.  กลุ่ม MM5301, กลุ่ม MM5412        

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=13031

Mar 09

ต้อนรับวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555  ที่ผ่านมา นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนประสบการณ์ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ ระหว่างเวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ 

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=10702

Feb 22

เดลินิวส์สัมภาษณ์ผู้อำนวยการ

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สัมภาษณ์กับคุณวีระพันธ์ โตมีบุญ หัวหน้าข่าวไอที  คอลัมน์โลกหลากสี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เกี่ยวกับการบริหารงานด้านไอทีและงานบริการห้องสมุด พร้อมเยี่ยมชมการให้บริการต่าง ๆ  ของสำนักฯ  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=10484