Tag: เยี่ยมชมห้องสมุด

Nov 13

วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

นายธวัชชัย เรืองฉาย หัวหน้าฝ่ายการศึกษาทางไกล และทีมงาน ให้การต้อนรับ คณะครู และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.และปวส. จำนวน 30 คน  เยี่ยมชม “การผลิตสื่อการเรียนการสอนทางด้านสารสนเทศ”  เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=23269

Aug 06

ต้อนรับนักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มทร.ธัญบุรี นำนักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (IUTs) ภาคฤดูร้อน เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับคำแนะนำการใช้บริการอาคารวิทยบริการ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 3 สิงหาคม 2558                  

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=22859

Oct 24

ต้อนรับเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมรองผู้อำนวยการ ให้ต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย และอาจารย์จากศูนย์การศึกษาเพื่อสุขภาพเครือโรงพยาบาลพญาไท เข้าศึกษาดูงาน เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=20993

Sep 10

ต้อนรับ ฯพณฯ IM KOCH รัฐเลขาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ IM KOCH รัฐเลขาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะเข้าศึกษาดูงาน โดยมีนายพงษ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันทร์ รองผู้อำนวยการ นำเยี่ยมชมให้บริการของทางสำนํกฯ ณ อาคารวิทยบริการ     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 7 กันยายน 2557

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=20747

Aug 08

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ผศ.มโน สุวรรณคำ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4   วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่เข้าศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยและเยี่ยมชมบริการห้องสมุด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=21072

Jul 08

วิทยาลัยรัตนโกสินทร์เยี่ยมชม

คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เยี่ยมชมเข้าศึกษาดูงานผลิตสื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 -12.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=20616

May 20

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยี่ยมชมห้องสมุด

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ และ ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก De La Salle University – Dasmarinas ประเทศฟิลิปปินส์ ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างสองประเทศ ของมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าเยื่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=20291

Apr 04

ต้อนรับเยี่ยมชม มทร.ล้านนา

ต้อนรับคณะบุคลากรจากงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่   เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ณ อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=20080

Feb 13

ต้อนรับศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา

ต้อนรับนักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวิชาการจัดการระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา จำนวน 3 ท่าน ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการศูนย์ทางเทคโนโนโลยีการศึกษา  เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557  ณ อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=19864

Jan 18

ผู้ปกครองนักศึกษาเยี่ยมชมห้องสมุด

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ มหาวิทยาลัยพบผู้ปกครองนักศึกษา : ร่วมด้วยช่วยพัฒนา ประจำปี 2557 ในงานสถาปนามหาวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557  นำผู้ปกครองนักศึกษาจะเข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ ระหว่างเวลา 13.00 – 14.00 น.

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=19348