การใช้ฐานข้อมูลแบบระบุกลุ่มเป้าหมายในหลากหลายรูปแบบ