ดนตรีริมน้ำ RIM NAM MUSIC @RMUTT LIBRARY ครั้งที่ 1