เปิดงานการประชุมคำชี้แจ้งประชาพิจารณ์ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา