ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา