โครงการทางไกลผ่านดาวเทียม NTU หัวข้อ “การทำงานอย่างมีกลยุทธ์เพื่อผลสำเร็จตามเป้าหมาย”