Turnitin

ธันวาคม 15, 2022

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมออนไลน์ในโครงการอบรมการใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์และเ […]
ธันวาคม 8, 2022

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมพัฒนาด้านภาษา รุ่นที่ 2

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโคร […]
พฤศจิกายน 21, 2022

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมออนไลน์ในโครงการอบรมการใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาต […]
พฤศจิกายน 15, 2022

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์ในโครงการอบรมการใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์และเ […]
พฤศจิกายน 8, 2022

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมอบรมออนไลน์ในโครงการอบรมการใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์และเ […]
พฤศจิกายน 4, 2022

โครงการอบรมการใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการปฏิบัติงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
พฤศจิกายน 1, 2022

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมพัฒนาด้านภาษา รุ่นที่ 1

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโคร […]
ตุลาคม 31, 2022

โครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมพัฒนาด้านภาษาสำหรับนักศึกษา

          สำนักวิทยบริการแ […]
สิงหาคม 26, 2022

ขั้นตอนการสมัครสร้าง Class ID สำหรับ Instructor ในฐานข้อมูล Turnitin

ข้อมูลจาก คุณเยาวลักษณ์ แส […]