กรมการเงินทหารบก เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี