ต้อนรับนักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ