RMUTT

กันยายน 6, 2017

ภาพบรรยากาศวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาส […]
กันยายน 1, 2017

ภาพบรรยากาศการต้อนรับแขกต่างประเทศจาก Hokkaido Information University

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
สิงหาคม 9, 2017

ภาพบรรยากาศรศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีบันทึกเทปถวายพระพร

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ  […]
สิงหาคม 2, 2017

ภาพบรรยากาศการต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
เมษายน 27, 2017

ภาพบรรยากาศการต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายนิติ  วิทยาวิโรจน์ ผู้อ […]
เมษายน 11, 2017

ภาพบรรยากาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสืบสานสงกรานต์ไทย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
มีนาคม 9, 2017

ภาพบรรยากาศการต้อนรับโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เยี่ยมชมห้องสมุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี […]
มีนาคม 7, 2017

ภาพบรรยากาศการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 2.0

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ […]
กุมภาพันธ์ 22, 2017

ภาพบรรยากาศการต้อนรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ […]