RMUTT

กรกฎาคม 7, 2022

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 7 ก.ค.65

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
มิถุนายน 29, 2022

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
มิถุนายน 23, 2022

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 1

นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง หัว […]
มิถุนายน 22, 2022

โครงการการใช้ฐานข้อมูลแบบระบุกลุ่มเป้าหมายในหลากหลายรูปแบบ รุ่นที่ 6

ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมโครง […]
มิถุนายน 22, 2022

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 6

ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมออนไ […]
มิถุนายน 15, 2022

ต้อนรับผู้นำนักศึกษาเยี่ยมชมห้องสมุด

นางสมใจ วงศ์บุญรอด หัวหน้า […]
มิถุนายน 1, 2022

ขอเชิญนักศึกษาอบรมโครงการการใช้ฐานข้อมูลแบบระบุกลุ่มเป้าหมายในหลากหลายรูปแบบ รุ่นที่ 4

ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมโครง […]
พฤษภาคม 27, 2022

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ “แนวทางการจัดทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งให้สูงขึ้น”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
พฤษภาคม 26, 2022

ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.)

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]