RMUTT

มิถุนายน 12, 2023

สะสมชั่วโมงกิจกรรมหมวดวิชาการกับโครงการอบรมฯ สำหรับนักศึกษา เดือนกรกฎาคม 2566

มิถุนายน 9, 2023

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก Institute of Technical Education College East ประเทศสิงคโปร์

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
มิถุนายน 6, 2023

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าอบรมการใช้ฐานข้อมูล IEEE Xplore

พฤษภาคม 31, 2023

โครงการอบรมการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่ […]
พฤษภาคม 30, 2023

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
พฤษภาคม 30, 2023

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ การใช้โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษา เพื่อสนับสนุนการเรียน

พฤษภาคม 29, 2023

ต้อนรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้ช่ […]
พฤษภาคม 19, 2023

กิจกรรม 🎶ดนตรีริมน้ำ RIM NAM MUSIC @RMUTT LIBRARY ครั้งที่ 1

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
พฤษภาคม 16, 2023

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการร่วมประชุมหารือการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับบริษัท EBSCO

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]